January 2, 2017


כל אחד מכיר את ההרגשה, שככל, שמתמחים בנושא מסוים החושים מתחילים להבחין בקלות את כל מה, שקשור לנושא. זה מה, שקורה לי מול התנהגות אנושית, שפת גוף וצורת...

Please reload